Website design & creation by Nimosmeteo                                                                                                                                                                                                                   Copyright by De Nieuwe Haven

ANBI


Vanaf januari 2014 is het voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verplicht gesteld een aantal gegevens op de website te publiceren.


Stichting De Nieuwe Haven


RSIN/Fiscaal nummer: 858062355


Postadres: Kudelstaartseweg 116, 1433 GL Kudelstaart


Emailadres: info@denieuwehaven.com


Telefoon: 0297-324303 (voorzitter)


Bestuurssamenstelling: Het bestuur van de Stichting De Nieuwe Haven bestaat uit:


Voorzitter            de heer G.J. Röling

Secretaris            mevrouw T.M. Berkhout

Penningmeester  de heer J. Zwagemaker

Bestuurslid          mevrouw Y.M. Röling


De stichting heeft geen werknemers.


Beloningsbeleid: Met uitzondering van de bestuursleden-familieleden wordt een beperkt vacatiegeld voldaan aan de secretaris en penningmeester.


Strategie: De Nieuwe Haven zal vooralsnog haar doel uitvoeren middels het periodiek doorsluizen van een deel van het financiële vermogen van De Nieuwe Haven naar door het bestuur aan te wijzen (nationale of internationale) instellingen en instanties die een ANBI-status, of vergelijkbare fiscaal-vriendelijke status hebben. De selectie van de betreffende instellingen en instanties die in aanmerking kunnen komen voor een gift geschiedt door het bestuur, met inachtneming van de hiervoor omschreven


Missie: Teneinde tot een juiste selectie te komen zal het bestuur zich - al dan niet op specifiek verzoek - laten informeren over de feitelijke doelstelling en uitvoering van de instellingen en instanties die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een gift van De Nieuwe Haven.


Doelstelling en activiteiten van de organisatie: De komende periode zal het bestuur onderzoek verrichten - overeenkomstig de hierboven geformuleerde missie en visie - naar de potentiële instellingen en instanties die in aanmerking kunnen komen voor een gift in 2019. Ditzelfde zal in de loop van 2019 eveneens geschieden voor het doen van giften in het jaar 2020. Na dit onderzoek zal de uitvoering van de geformuleerde giften feitelijk plaatsvinden. Tevens zal in de jaren 2019 en 2020 worden bezien en besproken binnen het bestuur om eventuele "eigen projecten" binnen het doel van de stichting op te zetten en te starten. Hierop zal - indien van toepassing - het beleidsplan uiteraard worden aangepast.


Beleidsplan: Het onderhavige beleidsplan geldt voor de jaren 2018 en 2019. Deze korte periode is gekozen, zodat het bestuur kan bezien en ervaren of bovenomschreven intentie zal worden gehandhaafd, of dat op een andere wijze - uiteraard binnen de ANBI-eisen - de opzet en/of uitvoering anders zal worden vormgegeven. Vooralsnog is er geen werkplan/jaarplan opgemaakt waar actieve projecten of acties zijn omschreven of uitgewerkt, aangezien De Nieuwe Haven vooralsnog in de jaren 2018 en 2019 uitsluitend wenst over te gaan tot het doen van geldelijke giften aan bedoelde - nog nader te selecteren - instellingen en instanties,


Financiën: In de opstartfase (2018) zijn/worden een aantal gebruikelijke-niet bovenmatige kosten gemaakt. De notariskosten voor de oprichting van de stichting, inschrijving kamer van koophandel het openen van bankrekening(en), aanvragen Lei-nummer, de bouw van een website, verkrijgen van domeinnaam, opmaken va diverse (financiële) stukken en documenten voor het verkrijging van de Anbi-status, vacatiegelden voor twee bestuursleden etcetera. Deze kosten zullen gemaakt en betaald worden door de Stichting. Zij komen ten laste van het te vormen vermogen van de Stichting (zie hiervoor). Het restant zal besteed worden om het beoogde doel te bereiken.